کارگاه


انسان شناسی معماری ایران، 1388

انسان شناسی معماری

پاییز 1388: انسان شناسی معماری ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان (کارگاه معماری معاصر ایران،دوره یازدهم)
 

معماری در پرده ـ معماری بر پرده، 1388

پاییز 1388: معماری در پرده ـ معماری بر پرده ـ تهران ـ (جشنواره سینما حقیقت) (نیم روزه)

طراحی معماری معاصر ایران، 1388

طراحی معماری معاصر ایران

بهار 1388: طراحی معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران (کارگاه معماری معاصر ایران،دوره دهم)
 

ردیف معماری ایران، 1387

ردیف معماری ایران

پاییز 1387: ردیف معماری ایران (8 جلسه ) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان (کارگاه معماری معاصر ایران،دوره نهم)
 

نسبت معماری مدرن با معماری ایران، 1387

نسبت معماری مدرن با معماری ایران

بهار 1387: نسبت معماری مدرن با معماری ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران (کارگاه معماری معاصر ایران،دوره هشتم)

کارگاه معاری معاصر ایران - 1380 تا 1387

کارگاه های برگزار شده تا 1388

1380: معماری ایران به روایت خانه‌های تاریخی کاشان (8 جلسه)  ـ کاشان ـ اداره فرهنگ
1381: معماری ایران به روایت بناها ی شهر کاشان (8 جلسه)ـ کاشان ـ اداره فرهنگ
1382: معماری ایران به روایت بناها و فضاهای شهری کاشان (8 جلسه) ـ کاشان ـ خانه بروجردی‌ها
1383:  معماری معاصر ایران (8 جلسه ) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران
1385: معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران
1385: درآمدی بر گونه شناسی گسترش شهر معاصر ایرانی (از سال 1300 تا امروز) ـ چالوس (نیم روزه(