ساخت و ساز معاصر و چشم انداز آن، 1391


ساخت و ساز معاصر و چشم انداز آن، 1391

نویسنده: مما
ساخت و ساز معاصر

کارگاه "ساخت و ساز معاصر و چشم انداز آن" با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس، در تاریخ 15 اسفندماه 1391 در محل ساختمان این سازمان در شهر شیراز برگزار گردید.